ברוכים הבאים לאתר  .spectrum.fit (להלן: "האתר") של ספקטרום פיט (להלן: "החברה"). 

הגישה והשימוש באתר כפופים לתנאים המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות של החברה הזמינה לך בקישור הבא [קישור למדיניות פרטיות] (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש להלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ובמידע המצוי בו, מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. אנא הקפד לעיין בתנאי תקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה מאחר שעצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. 

האמור להלן בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 

 1. הגדרות מסוימות
  1. "אתר" או "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט, המצוי בבעלות מלאה של החברה, בכתובת 
   https://www.spectrum.fit/ ו/או כל אתר המצוי תחת שם מתחם שנרכש על ידי החברה, ככל שאין בו תקנון ספציפי.
  2. "משתמש": כל אדם הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.
  3. "תקנון" או "תקנון זה": הוראות מסמך זה המסדירות את השימוש באתר על ידי משתמשים.
 2. המידע – כללי
  1. האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות אתרי מכירה חיצוניים, כגון אליאקספרס / אמזון ואודות העסקים, והחנויות הפעילים בו; אירועים ופעילויות; פרסומים בדבר מבצעים והטבות; מידע שיווק; סרטונים, תמונות כתבות ותכנים שונים; פרטים ליצירת קשר עם החברה ועוד.
  2. המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא (As Is). אמנם התכוונה החברה כי המידע יהיה מדויק, אך יתכן שהמידע אינו שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  3. תמונות, תרשימים, עיצובים והדמיות שונים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד (אלא אם נאמר אחרת), וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבינם בפועל.

 1. זכויות יוצרים
  1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי וידאו וכיוב' (להלן: "המידע"), מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. המשתמש מתחייב שלא להכניס שינויים, לעבד, לערוך, להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, לשכפל, להעמיד לרשות הציבור, למכור או להשכיר כל חלק מן המידע או להתיר או לסייע לאחרים לנקוט פעולות מהפעולות הנ"ל, ללא הסכמתה המפורשת והכתובה של החברה. בכלל זה, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה ואין להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
  2. השם "ספקטרום פיט", סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, לרבות חנויות, דוכנים, בתי אוכל ובתי עסק הפעילים במתחם המסחרי, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 1. קישורים אלקטרוניים
  1. באתר זה עשויים להיכלל קישורים אלקטרוניים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלה, או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים אחרים.

 1. חובות המשתמש
  המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש והתחייבותו לפעול או להמנע מלפעול כדלקמן: 
  1. בעצם כניסתו לאתר מסכים המשתמש לכל האמור בתנאי תקנון זה לעיל ולהלן.
  2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר ו/או העלול לסייע להפר זכויות קניין של אחר, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר כולל פרסומת, בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  4. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה בין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאיי הסכמה זו, ככל שניתנה.
  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או במידע ומתחייב שלא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם העלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לשבש את פעילות האתר.
  6. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם את הדין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
  7. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ובגין כל הוצאה שיגרמו לה בקשר לתביעה ו/או דרישה הנובעות מהפרת הוראות תקנון זה על ידו.
  8. המשתמש מסכים כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו תואם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להתחקות אחר השימוש של המשתמש, ו/או להעביר את דפוסי ההתנהגות של המשתמש לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות מפרה של המשתמש באתר, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת להגן על קניינה ו/או זכויותיה.

 1. אחריות
  1. המידע והשירותים המוצעים במסגרת האתר ניתנים למשתמשים במצב כמות שהם (As Is). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר ומאשר כי החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש שעשה המשתמש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו.
  2. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים וכשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות בטיב, אופי, היקף המידע (לרבות דרך העברתו) ו/או לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
  3. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתכולת האתר.
  4. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
  5. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל ואינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ולמידע המצוי בהם. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.
  6. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת המידע ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה. בכלל זה, החברה לא תשא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

 1. הפסקת פעילות האתר
  החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.

תנאים והבהרות בטרם ביצוע הרכישה

א. במידה ואין קליטה סלולרית כלל גם מחוץ למבנה בו דרוש שיפור הקליטה. אין לבצע הזמנה.


ב. במידה וברשותכם טלפון "כשר" (אוכלוסיה דתית) יש לציין זאת בעת ההזמנה או לאחריה. ישנו צורך במגבר מסוג אחר.


ג. על אף שהמגברים שלנו מותאמים לכלל חברות הסלולר יתכנו מקרים (כתוצאה מפריסת משדרים חלקית של חברות הסלולר) שהמגבר ישפר קליטה רק לחלק מהחברות.


ד. גלישת אינטרנט (4G/3G) לא תמיד תוכל להתבצע בצורה מיטבית, רצוי לשתמש בתוך מבנה בווייפי. אם רכישת המגבר נועדה אך ורק לגלישה באינטרנט, רצוי למצוא פתרון אחר.


ה. כל המכשירים שלנו בעלי תקינה בינלאומית קפדנית ומחמירה והמגבר אינו מזיק לבריאות ונמצא בטוח לשימוש (ניתן לקרוא באתר). בשלב זה חברתנו אינה מבצעת התקנות או מספקת אישורי התקנה והפעלה של המכשירים, התקנת המכשיר, תפעולו תחת כל האישורים והמגבלות הרגולטוריות באחריות המזמין בלבד.


ו. המגבר נשלח מחו"ל ואנו נעשה את כל המאמצים הדרושים שיגיע תוך 14 ימי עסקים. כפי שציינו באתר אנו נשלם את כל אגרות המשלוח והמסים בארץ היעד במידה ונידרש.


ז. מלונות / חניונים / אולמות גדולים – יש להיוועץ עימנו בטרם ההזמנה.

 1. שונות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים שבמידע באתר. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ושיבושים ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף, או לשנות את תנאי תקנון זה, על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי תקנון זה ובתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
  3. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים אשר חורגים מתנאי תקנון זה.
  4. הפעילות באתר וכל עילה משפטית שנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי תקנון זה (ותנאי מדיניות הפרטיות של החברה) יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
  5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  6. היה וייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון זה אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה (לרבות בהתאם לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982), אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תקנון זה יוותרו בתוקפם.
 2. יצירת קשר
  לתמיכה טכנית, הסבר על פעילות האתר והשירותים בו ובירורים שונים, ניתן לבצע דרך לשונית יצירת הקשר באתר.

מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

ספקטרום פיט מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או באתרים אחרים שמפעילה לבדה או בשיתוף עם אחרים, ובשל כך, החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת פרטיות המשתמשים והיא מתחייבת כלפי המשתמשים למלא אחר מדיניות זו. 
מטרת המדיניות הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לשמירה על פרטיותם של המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים או הנאסף על ידה בעת השימוש על ידי המשתמשים באתר ובעת הגלישה בו.
השימוש באתר ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות מצדך לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי או להוראה במסמך זה הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או לצפות בו. 
הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ותפורשנה בצוותא.

 1. המידע המוזן לאתר ו/או נאסף במסגרתה
  1. בעת השימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי כגון שמך, כתובתך דוא"ל, מספר טלפון, אמצעי תשלום ששימשו אותך ופרטים אישיים נוספים. זהו מידע שהנך מוסר ביודעין ובהסכמתך החופשית בעת רישום לשירותים באתר ("מידע אישי").
  2. יובהר, כי ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים (דג' כרטיס מתנה), החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ לה לצורך אספקת השירותים המבוקשים על ידך. על כן, באחדים מן השירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופן השירות.
  3. אמנם אין מחובתך למסור לחברה את פרטייך האישיים, ברם החברה לא תוכל לאפשר שימושך בשירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם, מבלי שתקבל פרטים אלה ממך.
  4. מידע נוסף שנשמר אצלנו הינו מידע סטטיסטי ומצטבר ביחס לשימוש שנעשה באתר, למשל עמודים בהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית ועוד. המדובר במידע שנאסף גם ביחס ליתר המשתמשים באתר וככלל הוא אינו ככולל זיהוי אישי.
  5. פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו באופן מלא או חלקי אצל החברה.

 1. שימוש במידע שהנך מספק לנו ובמידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה על ידך באתר
  1. כאמור בעת שימושך באתר החברה עשויה לאסוף מידע אודותיך וכן מידע בדבר אופן השימוש שהנך מבצע באתר.
  2. השימוש בנתונים ובמידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות שתפורטנה להלן:
   1. שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים וניתוח של השימושים הנעשים באתר. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
   2. התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך ושיפור האתר כדי שיתאים להעדפותייך.
  3. שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או באמצעות SMS (או בכל מדיה אחרת), על מנת (א) ליצור איתך קשר למטרות ניהוליות, כגון שירות לקוחות; אנו עשויים גם לתעד את ההתקשרות איתך, בין היתר על מנת לסייע בפתרון בעיות שאתה עלול להיתקל בהן (ב) לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע על החברה ובין אם מדובר במידע מצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובין היתר מידע אודות אירועים ופעילויות, מבצעים, הנחות והטבות וכדומה. יובהר כי שליחת מידע פרסומי כפופה להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם").
   1. ניתוח מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר. מידע זה לא יזהה אותך אישית והוא עשוי להימסר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים.
   2. תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
   3. כל מטרה אחרת כמפורט במסמך זה או בתקנון האתר.

 1. שליחת דיוור
  1. החברה עשויה לשלוח לך מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או כל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה ו/או בדבר שירותים אשר ניתנים על ידי צדדים שלישיים, לרבות בתי העסק במתח המסחרי, מידע שיווקי ופרסומי, עדכונים, מבצעים והטבות, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגר המידע שברשותה.
  2. מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, ו/או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ובפרט בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם").
  3. החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שליחת דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך. כמו כן, עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבותה לשמירה על פרטיות.

 1. מסירת מידע לצד שלישי
  החברה אינה משתפת במידע אישי ובמידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים
  1. החברה קיבלה הסכמתך לכך. לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.
  2. תשתתף בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.
  3. יתכן שנאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק (FACEBOOK) ואחרות, בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני SHARE ו- LIKE. אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.
  4. האתר עשוי לכלול קישוריות לאתרי אינטרנט ולשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. כל מידע המאפשר זיהוי אישי שהנך מספק באתרים או בשירותים של הצד השלישי מסופקים ישירות לצד השלישי וכפופים למדיניות האבטחה והפרטיות שלו. איננו אחראים לתוכן או לפרטיות ולנוהלי האבטחה ולמדיניות של אתרים אלה, שאליהם ניתנה קישורית או גישה דרך האתר. אנחנו מעודדים אותך ללמוד אודות מדיניות הפרטיות והאבטחה של צדדים שלישיים אלה טרם תספק להם מידע אודותיך.
  5. לצרכי תחזוקת האתר – אנחנו עשויים לעבוד עם ספקי שירותים על מנת לספק לאתר שירותי פיתוח, תחזוקה שותפת ושירותים אחרים. במידה שהדבר נחוץ על ידי ספקים אלה לשם מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפינו, תינתן להם גישה למידע האישי, כולו או חלקו, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.
  6. לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או לחברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.
  7. מטעמים משפטיים:
   1. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   2. אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.
   3. במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
   4. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
   5. בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.
  8. אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן: "התאגיד הנוסף") – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים
  1. החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהולו וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
  2. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת" (WEB BEACONS) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES ו- WEB BEACONS כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 1. אבטחת המידע
  1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות מקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח את בטחון כל המידע שהנך מספק לנו ו/או מאוחסן באתר. כמו כן, איננו יכולים להבטיח כי מידע זה לא ייתפס, יתגלה, ישתנה או ייהרס עקב הפרה של אמצעי האבטחה שלנו.
  2. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא, והנך מאשר ומסכים כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקרות נסיבות אלה ובשל נזקים שיגרמו לך, ככל שייגרמו, בעטיין.
  3. אם נלמד על הפרה של מערכות האבטחה שלנו, ייתכן שננסה להודיע לך באופן אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שסיפקת לנו או בדרך אחרת, כך שתוכל לנקוט באמצעי האבטחה המתאימים.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות
  מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
  ככל שנעשה שינוי במדיניות הפרטיות שלנו, נעדכנה בדף האתר ונציין את תאריך העדכון האחרון. ככל שיבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, נעשה מאמצים סבירים להודיע לך על השינוי, לרבות באמצעות פרסום הודעה על כך באתר או שליחת הודעה בדואר אלקטרוני. 
  אנו ממליצים לך לחזור לדף זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות שלנו. ככל שאינך מסכים להוראות מדיניות הפרטיות שלנו הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

 1. יצירת קשר
  בכל שאלה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באתר הינך מוזמן לשלוח פנייתך באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.